...
Ładowanie strony

Statut Fundacja Animals Mielec

TEKST JEDNOLITY STATUTU FUNDACJI

ANIMALS MIELEC Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012

ROKU

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja Animals Mielec, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Halinę Poradę, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Elżbietę Kranc – Filipecką w Kancelarii notarialnej w Mielcu, ul. Lwowska 4 w dniu 06 czerwca 2012 roku.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Złotniki, w powiecie mieleckim.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy ds. rolnictwa i rozwoju wsi.

§ 4

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 5

Celem Fundacji jest działalność na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt w szczególności poprzez:
a) prowadzenie i organizowanie edukacji prozwierzęcej, prozwierzęcy lobbing, współpraca z organizacjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt, niesienie pomocy zwierzętom pokrzywdzonym poprzez umieszczenie ich w schroniskach i hotelach dla zwierząt;
b) niesienie pomocy zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym, w szczególności poprzez leczeniem umieszczanie ich w schroniskach, udzielanie pomocy placówkom i osobom fizycznym służącym zwierzętom bezdomnym, współpracę z placówkami i osobami fizycznymi niosącymi pomoc zwierzętom bezdomnym, działalność adopcyjną (znajdowanie zwierzętom nowych opiekunów);
c) wszelkie działania w zakresie zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt, w szczególności poprzez propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania populacji zwierząt oraz realizację programu sterylizacji i kastracji;
d) zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami;
e) ochrona środowiska i ochrona zwierząt;

§ 6

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) współpracę i wspieranie placówek i osób fizycznych niosących pomoc zwierzętom bezdomnym, skrzywdzonym i porzuconym (schronisk), znajdowanie zwierzętom nowych domów;
b) działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt niechcianych, szczególnie realizowanie programu sterylizacji i kastracji;
c) zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji:
pozyskiwanie, rozdzielanie funduszy, darów materialnych i niematerialnych;
d) organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych służących budowaniu społecznej świadomości o prawach zwierząt, przyczynach bezdomności, sposobach rozwiązywania tego problemu, korzyściach płynących z zabiegów sterylizacji i kastracji;
e) współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i skrzywdzonym, oraz innymi organizacjami, współpraca z którymi może przyczynić się do realizacji celów statutowych Fundacji;
f) zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, w szczególności poprzez podejmowanie interwencji w obronie praw zwierząt, składanie zawiadomień o popełnionych przestępstwach, występowanie w sądach oraz przed innymi władzami i organami w sprawach z zakresu ochrony praw zwierząt, współdziałanie z właściwymi organami i instytucjami w wykrywaniu i zwalczaniu przestępstw i wykroczeń wymierzonych w prawa zwierząt;
g) prozwierzęcy lobbing;
h) współpracę z policją i strażą miejską;
i) pozyskiwanie dotacji od podmiotów zewnętrznych, w szczególności z Unii Europejskiej oraz jednostek samorządu terytorialnego;
j) prowadzenie dla dzieci i dorosłych zajęć terapeutycznych, związanych z celami Fundacji;
k) promocję i rozpowszechnianie działań związanych z celami Fundacji;
l) inne działania, zmierzające do realizacji statutowych celów Fundacji;
2. Działalność wskazana w § 5-6 prowadzona jest w sferze zadań publicznych organizacji pożytku publicznego jako nie odpłata działalność Statutowa.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 7

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych i 00/100) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 8

1. Przychody Fundacji pochodzą z:
a) darowizn, spadków, zapisów;
b) dotacji i subwencji od osób prawnych;
c) zbiórek publicznych;
d) majątku fundacji;
e) odsetek i lokat bankowych;
2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
3. Zabronione jest:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV. Organy Fundacji

§ 9

Organami Fundacji są:
a) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem;

b) Rada Fundacji, zwana dalej Radą;

§ 10

1. Rada jest organem nadzorczym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada składa się z 1 do 6 członków i jest wybierana na 5-letnią wspólną kadencję. Funkcję członka Rady Fundacji można pełnić więcej niż jedną kadencję. Rada spośród swoich członków wybiera Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator.
4. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołują swą decyzją Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, podjętej w obecności wszystkich jej aktualnych członków.
5. Członków Rady odwołuje Rada Fundacji w formie podjęcia uchwały zwykłą większością głosów z tym, że dla ich prawomocności wymagana jest obecność co najmniej połowy aktualnego składu jej członków. Członkowie Rady Fundacji mogą być w każdym czasie odwołani.
6. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a. utraty zdolności do czynności prawnych;
b. rezygnacji
c. utraty praw obywatelskich, publicznych na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
d. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne;
e. odwołania, o którym mowa w § 10 ust. 5.
f. śmierci członka.
7. Rezygnację, o której mowa w § 10 ust. 6 pkt b składa się na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji. Zaś Przewodniczący Rady Fundacji składa rezygnację na ręce któregokolwiek z Członków Rady Fundacji.
8. Członkowie Rady:
a. nie mogą łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie;
b. nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim;
c. nie mogą pozostawać z członkami Zarządu we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa;
d. nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w podległości służbowej;

9. Członkowie Rady:
a. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

10. Rada może uchwalić Regulamin Rady, w którym mogą zostać dookreślone zasady funkcjonowania oraz realizacji zadań Rady.

§ 11

1. Do zadań Rady Fundacji należy:
a. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
b. Nadzór i kontrola nad działalnością Zarządu, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji;
c. Uchwalanie Regulaminu Zarządu;
d. Określanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu;
e. Reprezentowanie Fundacji poprzez wybranego ze swojego grona członka w stosunkach z członkami Zarządu;
f. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium;
g. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu;
h. Podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji;
i. Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną organizacją o zbliżonych celach lub o likwidacji Fundacji;

§ 12

1. Rada zbiera się co najmniej jeden raz w roku.
2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, jak również w trybie nadzwyczajnym po otrzymaniu pisemnego wniosku członka Rady lub Zarządu.
3. Rada podejmuje decyzję w formie Uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Posiedzenia Rady w trybie nadzwyczajnym odbywają się w terminie 30 dni od otrzymania pisemnego wniosku członka Rady lub Zarządu.
3. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisemnego wniosku.
4. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem.

5. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący Rady, wyznaczony przez niego członek Rady, a w razie braku Przewodniczącego lub wyznaczonego członka
Rady, osoba wybrana przez obecnych członków Rady.

§ 13

1. Zarząd fundacji składa się z 1 do 3 członków powoływanych przez Radę na wspólną pięcioletnią kadencję. Jeden z członków pełni funkcję Prezesa. W przypadku Zarządu jednoosobowego, członkowi Zarządu przysługują uprawnienia Prezesa Zarządu.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić więcej niż jedną kadencję.
3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator. Kolejny skład jest wybierany przez Radę.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a. złożenia pisemnej rezygnacji do Rady Fundacji;
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
c. śmierci członka Zarządu.
d. odwołania przez Radę Fundacji.
e. nieudzielenia absolutorium przez Radę.

5. Zarząd w całości łącznie lub każdy z jego członków oddzielnie może zostać odwołany przez Radę przed upływem kadencji, w drodze uchwały Rady.
6. Członkowie Zarządu:
a. nie mogą łączyć członkostwa w Zarządzie z członkostwem w Radzie Fundacji;
b. nie mogą pozostawać z członkami Rady Fundacji w związku małżeńskim;
c. nie mogą pozostawać z członkami Rady Fundacji we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa;

7. Członkami Zarządu mogą być wyłącznie osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 14

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
b. realizacja celów statutowych.
c. sporządzanie planów pracy u budżetu;
d. sporządzanie i przedkładania do zatwierdzenia Radzie sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego z działalności, nie później niż do dnia 30 marca danego roku za poprzedni rok kalendarzowy.
e. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
f. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;

g. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;
h. składanie wniosku do Rady o zmianę Statutu.
i. wnioskowanie do Rady o połączenie lub likwidację Fundacji;
3. Zarząd do 15 marca danego roku, zobowiązany jest przedkładać Radzie sprawozdanie zarządu z działalności Fundacji oraz sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy.
4. W celu realizacji obowiązku wskazanego w § 11 ust. 1 pkt. b. Zarząd w terminie
7 dni od dnia otrzymania pisemnego wniosku Rady (skierowanego do Zarządu) zobowiązany jest przekazać wyznaczonej przez Radę osobie żądane informację lub dokumenty.

§ 15

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz w roku.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym posiedzeniem.
3. O posiedzeniu Zarządu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzję za pomocą Uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.

§ 16

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w przypadku Zarządu jednoosobowego uprawniony jest jeden członek Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział V. Postanowienia końcowe

§ 17

1. Zmiany w statucie Fundacji mogą być dokonywane przez Radę Fundacji.
2. Dokonanie zmian w statucie Fundacji wymaga podjęcia jednomyślnej uchwały przez Radę Fundacji.

§ 18

1. Fundacja może się połączyć z inna organizacją o zbliżonych celach dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną organizacją o zbliżonych celach nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. W sprawach połączenia z inną organizacją o zbliżonych celach decyzję podejmuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej ¾ członków uprawnionych do głosowania.

§ 19

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków własnych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia Ministra właściwego dla Fundacji.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada jednomyślnie, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady na rzecz działających w Polsce organizacji o zbliżonych celach.

Złotniki, dnia 8 czerwca 2020 roku

hindi school girl sexy video kompoz2.com desi blue film xxx.vom indiansexpussy.mobi indian anal xxxjav indiansexwhores.info latest indian porn video nepale sex com bollywood-tube.pro bangali sex in اخ ينك اختة meyzo.pro صور بزاز بلدي
سكس في الماء pornovuku.info نيك عربى عنيف اقوي مواقع السكس العربي pornowap.mobi نيك من اجل المال very sexy nude indiansexmms2.com gujaratixxxvideo sex prank onlyindianpornx.com jangal xnxx افلام سكس ميا خليفه ounoun.com مشاهدة افلام سكس
سكس العنتيل الجديد porn-data.info قصص اللواط والشذوذ auanty wowindiansex.info www.hot sex videos in porn open sexy video hindi freeindianporn.info ww indian sexy video مص زب مصرى iporntv.info يفشخها dream girl movie torrent magnet indianlust.mobi girls breastfeeding
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.